Nitin Kaushal

Nitin Kaushal, Strategic advisor at Miraculo Inc.